Yellow Eyed Penguin Looks Toward Kapitan Khlebnikov